VoIP มาจาก Voice Over IP คือระบบโทรศัพท์ที่ใช้งานผ่านระบบ Network Internet ในรูปแบบของโปรโตคอล IP ซึ่งปัจจุบันองค์กรต่างๆ ส่วนใหญ่จะมีระบบ Network กันอยู่แล้ว

VoIP Map

ทำไมต้องใช้ VoIP?

  1. จำเป็นต้องติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ หรือระหว่างสาขาที่อยู่ห่างไกลกัน
  2. ใช้ประโยชน์จากระบบ Network ได้มากขึ้น
  3. มีการใช้งาน Internet มากขึ้น
  4. ต้นทุนในการสร้างเครือข่าย VoIP ถูกลง แต่ความสามารถเพิ่มขึ้น
  5. หมายเลขเดียวใช้ได้ทั้งเสียง แฟกซ์ ข้อมูล และยังใช้ได้ทั่วโลก แม้จะย้ายที่แต่ยังคงใช้เลขเดิมได้

ข้อดีของ VoIP?

  1. สามารถใช้กับอุปกรณ์เดิมที่มีอยู่แล้ว เช่น Router , Switch ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
  2. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารระหว่างสาขา หรือระหว่างประเทศ
  3. หมดปัญหาเรื่องการย้ายตำแหน่งที่ตั้งของบุคลากร หรือสำนักงาน

Panasonic KX-NS300 ตู้สาขาโทรศัพท์เชื่อมต่อระบบ IP หนึ่งในระบบตู้สาขาโทรศัพท์ที่จะช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายหากต้องการเปลี่ยนระบบ เพราะสามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์เดิมที่มีอยู่ได้ทันที

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Comment หรือโทร 032-344193